TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ: "KIM CHỈ NAM" TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ

20-03-2024

Tiêu chuẩn thẩm định giá đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng, minh bạch và chính xác trong quá trình xác định giá trị của các tài sản.

Tiêu chuẩn thẩm định giá

Bạn có biết tầm quan trọng của việc đảm bảo tính chính xác và khách quan trong hoạt động thẩm định giá? Để làm được điều đó, bạn cần áp dụng các tiêu chuẩn thẩm định giá. Hệ thống tiêu chuẩn đóng vai trò như một “kim chỉ nam” trong hoạt động thẩm định giá, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch tài sản. Do đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn này là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo uy tín của ngành thẩm định giá.

Tiêu chuẩn thẩm định giá là gì?

Tiêu chuẩn thẩm định giá là tập hợp các quy định, nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật được sử dụng để xác định giá trị tài sản một cách chính xác và khách quan.

Những tiêu chuẩn này giúp đảm bảo tính khách quan, chính xác, tạo sự công bằng, minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, bảo vệ lợi ích các bên liên quan, phục vụ công tác quản lý nhà nước

Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam bao gồm:

 • Tiêu chuẩn chung: Áp dụng cho tất cả các loại tài sản.

 • Tiêu chuẩn chuyên biệt: Áp dụng cho từng loại tài sản cụ thể (bất động sản, doanh nghiệp, cổ phiếu,...).

Tiêu chuẩn thẩm định giá thường được dùng trong quá trình thẩm định các loại tài sản như:

 • Bất động sản: đất đai, nhà ở, căn hộ, nhà xưởng, văn phòng, trung tâm thương mại,...

 • Doanh nghiệp: giá trị doanh nghiệp, thương hiệu, bằng sáng chế,...

 • Tài sản vô hình: quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, công nghệ,...

Tiêu chuẩn thẩm định giá là gì

13 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

13 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được quy định và ban hành dựa trên các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế IVSC và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của Việt Nam.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 - Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tiêu chuẩn này quy định việc thực hiện các hoạt động thẩm định giá phải tuân thủ theo quy định của Luật Giá, các điều luật liên quan khác và phải tuân thủ các điều sau: 

 • Độc lập.

 • Chính trực.

 • Khách quan.

 • Bảo mật.

 • Công khai, minh bạch.

 • Năng lực chuyên môn và tính thận trọng.

 • Tư cách nghề nghiệp.

 • Tuân thủ tiêu chuẩn chuyên mô.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 02 - Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 02

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tiêu chuẩn này đề cập đến việc xác định giá trị thị trường của tài sản và sử dụng giá trị thị trường trong quá trình thực hiện thẩm định giá tài sản. 

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 03 - Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014. 

Giá trị phi thị trường là mức định giá ước tính của một tài sản tại thời điểm và địa điểm thẩm định, nó dựa trên các yếu tố như đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, chức năng và công dụng của tài sản, cũng như các lợi ích mà tài sản mang lại trong quá trình sử dụng.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 04 - Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 được ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Trong quá trình thẩm định giá, thẩm định viên cần tiếp cận và áp dụng các nguyên tắc cơ bản sau đây:

 • Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất.

 • Nguyên tắc cung cầu.

 • Nguyên tắc thay đổi.

 • Nguyên Tắc thay thế.

 • Nguyên tắc cân bằng.

 • Nguyên tắc thu nhập tăng hoặc giảm.

 • Nguyên tắc phân phối thu nhập.

 • Nguyên tắc đóng góp.

 • Nguyên tắc phù hợp.

 • Nguyên tắc cạnh tranh.

 • Nguyên tắc dự tính lợi ích tương lai.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05 - Quy trình thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015. Tiêu chuẩn này điều chỉnh và hướng dẫn việc thực hiện quy trình thẩm định giá theo quy định của pháp luật, bao gồm 6 bước sau:

 • Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá. 

 • Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá. 

 • Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin. 

 • Bước 4. Phân tích thông tin. 

 • Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá. 

 • Bước 6. Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan. 

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015. Tiêu chuẩn này hướng dẫn về nội dung và hình thức của báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá trong quá trình thực hiện đánh giá giá trị tài sản theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07 - Phân loại tài sản trong thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07 được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính. Các tài sản được thẩm định giá phải tuân thủ các quy định pháp lý, trừ khi có quy định khác của pháp luật.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08 - Cách tiếp cận từ thị trường

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 08 được ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015. Phương pháp tiếp cận từ thị trường là phương pháp xác định giá trị của tài sản thẩm định bằng cách so sánh tài sản đó với các tài sản tương đương hoặc tương tự đã có thông tin về giá trên thị trường.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 được ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8 /2015.

Phương pháp tiếp cận từ chi phí là cách xác định giá trị của tài sản thẩm định thông qua việc đánh giá chi phí tạo ra một tài sản có chức năng hoặc công dụng tương đương với tài sản được thẩm định, cùng với việc đánh giá mức độ hao mòn của tài sản đó.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10 - Cách tiếp cận từ thu nhập

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 được ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính. 

Phương pháp tiếp cận từ thu nhập là cách xác định giá trị của tài sản bằng cách chuyển đổi dòng tiền trong tương lai từ tài sản thành giá trị hiện tại.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 - Thẩm định giá Bất động sản

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 11 được ban hành kèm theo Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tiêu chuẩn này điều chỉnh và hướng dẫn về việc thực hiện thẩm định giá bất động sản.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 - Tiêu chuẩn Thẩm định giá Doanh nghiệp

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12 được ban hành kèm theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Cơ sở giá trị của một doanh nghiệp có thể là cơ sở giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường. Việc xác định cơ sở giá trị của doanh nghiệp dựa trên mục đích thẩm định giá, các quy định pháp lý, cũng như các yếu tố kinh tế - kỹ thuật và thị trường của doanh nghiệp đó. 

Đồng thời, nó cũng phải tuân thủ các yêu cầu được quy định trong hợp đồng thẩm định giá, nếu có, và các quy định của pháp luật liên quan. Các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 2 và số 3.

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 - Thẩm định giá Tài sản Vô hình

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Dựa vào mục đích của quá trình thẩm định giá, thẩm định viên xác định rõ liệu giá trị cần ước tính của tài sản vô hình là giá trị thị trường hay giá trị phi thị trường. 

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Việc áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, khách quan và minh bạch trong hoạt động thẩm định giá.

Để áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam một cách hiệu quả, bạn cần xác định rõ mục đích thẩm định giá, cung cấp thông tin trung thực và chính xác về tài sản cần thẩm định giá cho thẩm định viên, lựa chọn công ty thẩm định giá uy tín để đảm bảo chất lượng báo cáo thẩm định giá.

Thẩm định giá Hoàng Quân là một trong những đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 21 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thực hiện hoạt động thẩm định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. 

Thẩm định giá Hoàng Quân luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Thẩm định giá và các văn bản hướng dẫn thi hành và áp dụng các tiêu chuẩn thẩm định giá trong mọi dịch vụ thẩm định giá: thẩm định giá tài sản, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá dự án, thẩm định giá xây dựng, thẩm định giá bất động sản,...

Thẩm định giá của Hoàng Quân

⋙⋙⋙ LIÊN HỆ NGAY:

              Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân

Kết luận

Việc thực hiện thẩm định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính khách quan, chính xác, minh bạch của giá trị tài sản, góp phần tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, hiệu quả và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan. Với những cam kết và dịch vụ uy tín, Thẩm định giá Hoàng Quân là lựa chọn hàng đầu cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thẩm định giá tài sản.

Tổng hợp: hqa.com.vn


Đánh giá: 5.0 /5 (1 phiếu)

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Bài viết của Thẩm định giá Hoàng Quân - Phòng Marketing

Chúng tôi tự hào là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và chuyên nghiệp cho mọi khách hàng từ cá nhân, doanh nghiệp đến các tổ chức lớn.


Bài viết liên quan

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Địa chỉ: 121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Email: contact@sunvalue.vn

Điện thoại: 0934.252.707

Liên hệ hợp tác: 0938 304 843

Giấy phép kinh doanh số: 0302659127 Cấp ngày: 28/06/2002 - Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP. HCM

Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Ngọc Trà My

hotline zalo facebook